Podporme rodiny, mladých v kraji, našich seniorov, prepojme regióny a prezentujme spoločne náš kraj

Rodina

Rodina je hlavným pilierom silnej spoločnosti, a preto je pre mňa prioritou číslo jeden. Košický kraj má obrovský potenciál na to, aby vytvoril vhodné podmienky na podporu rodín. Je potrebné investovať do aktivít, ktoré pomôžu rodinám aj bez toho, aby ich finančne zaťažili. Kľúčom k úspechu je vytváranie lepších a dostupnejších možností pre trávenie voľného času v kraji, budovanie nových cyklotrás, oddychových zón a posilnenie športových a mimoškolských aktivít.

Mladí v Kraji

Budúcnosť patrí mladým. Ak chceme z nášho kraja vybudovať atraktívne miesto pre život nás všetkých, je nevyhnutné udržať mladú generáciu doma. Vo všetkých krajských okresoch preto musíme prijať opatrenia na podporu vzdelávania žiakov stredných a vysokých škôl, zároveň posilniť partnerstvá medzi školami a firmami nie len doma ale aj v zahraničí. Rovnako musíme myslieť aj na pomoc v oblasti bývania, ktorá musí byť dostupná pre absolventov škôl.

Naši seniori

Ako človek, ktorý bol vychovávaný k úcte, rešpektu a láske k starým rodičom, chcem zlepšiť podmienky na život pre našich seniorov. Vytváranie adresnej a systematickej pomoci je silným bodom môjho programu, ktorý plánujem využiť najmä v oblasti sociálnych a opatrovateľských služieb. Som za okamžitú pomoc geriatrického oddelenia a finančnú podporu v ťažkých a neočakávaných životných či zdravotných situáciách. Naši seniori to nevyhnutne potrebujú.

Spájame regióny

Nosným pilierom fungujúceho kraja sú jeho regióny a ľudia, ktorí ich tvoria. Kladiem preto patričný dôraz na to, aby sme prepájali jednotlivé kúty kraja v čo najväčšej možnej miere. Je to dôležité najmä z pohľadu udržania mladých ľudí v regiónoch, zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti či prilákaniu nových investorov, vďaka ktorým vytvoríme nové pracovné príležitosti. Prepojenie regiónov si však vyžaduje kvalitnú infraštruktúru, na ktorú už nemôžeme dlhšie čakať. Vytvorím preto maximálne vhodné komunikačné portfólium medzi ministerstvami a krajom.

KSK vo svete

Iste sa zhodneme, že Košický kraj má naozaj, čo ponúknuť. A to nie len svojim obyvateľom ale aj jeho návštevníkom. Dobré meno kraja preto musíme šíriť aj za hranice Slovenska. Regióny kraja budú pod mojim vedením pripravené na prijatie zahraničných investorov, rôznych grantov či turistických výziev. Prostredníctvom kvalitných marketingových stratégii a akčných plánov zameraných na využitie externých zdrojov bez zaťaženia krajského rozpočtu, vybudujeme moderný, fungujúci, a konkurencie schopný kraj.

Moje skúsenosti

Považujem sa za dravého a aktívneho Košičana s ambíciou pomôcť nášmu kraju. Po skončení vysokej školy som sa začal venovať žurnalistike a mediálnej oblasti (RTVS a TV JOJ), kde som mohol pretaviť poznatky zo štúdia marketingovej komunikácie.

Nasledovala moja činnosť v štátnej správe, pracoval som na pozícii štátneho radcu pre Úrad vlády SR, ďalej som bol poverený vytvorením a riadením mediálneho odboru na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Absolvoval som vzdelávacie podujatia v európskych metropolách ako Štrasburg, Brusel, Budapešť, avšak vždy som vedel, že sa chcem vrátiť domov, do svojho rodného kraja.

Moje pracovné skúsenosti sú spojené aj so samosprávou, kde som ako odborný pracovník riešil otázky v oblasti krízového manažmentu a súčasne ako riaditeľ krajskej neziskovej organizácie v oblasti sociálnych programov na úrade KSK.

Počas mojej aktívnej kariéry v rámci štátnej správy a samosprávy, som mojím dlhoročným pôsobením v mediálnej oblasti a v manažérskych funkciách nadobudol mnoho skúseností, ktoré chcem a viem posunúť ďalej a pomôcť tam, kde je to potrebné.

Spoločne pre kraj, na ktorý sa zabúda.

Potrebujete viac informácií o mojich plánoch pre kraj? Máte návrh na tému, ktorej by som mal vo svojej kampani venovať? Máte na mňa akúkoľvek inú otázku? Pokojne napíšte svoju otázku do tohto kontaktného formulára a ja sa Vám v dohľadnej dobe ozvem s odpoveďou.