Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)    

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je: 

Názov politickej strany / hnutia: SLOVENSKÁ INICIATÍVA MENŠÍN 

Skratka názvu politickej strany / hnutia: SIM

IČO: 54607167

Sídlo: Krivá 1053/3, 040 01 Košice – Juh, Slovenská republika  

(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 1. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa § 44 a nasl. Zákona.     

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje, a to tie, ktoré ste mu poskytli alebo ktoré prevádzkovateľ získal na základe Vášho vyplnenia elektronického dotazníka na internetovej stránke www.ivanhriczko.sk, a tiež na základe Vašej návštevy internetovej stránky www.ivanhriczko.sk.   
 1. Prevádzkovateľ spracováva nasledovné kategórie Vašich osobných údajov: Vaše identifikačné a kontaktné údaje, a to Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska / pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje získané zo súborov cookies, IP adresy.        

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je: 
 1. Váš súhlas so spracovaním pre účely ich využívania ako identifikačných a kontaktných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v súvislosti so spracovávaním, vybavovaním a riešením Vašich otázok a podnetov uskutočnených prostredníctvom Vášho vyplnenia elektronického dotazníka na internetovej stránke www.ivanhriczko.sk
 2. Váš súhlas so spracovaním prostredníctvom nastavenia súborov cookies pre účely poskytovania politického remarketingu prevádzkovateľa Vám podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v súvislosti s Vašou návštevou internetovej stránky www.ivanhriczko.sk.         
 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je:
 1. využívanie Vašich osobných údajov ako kontaktných a identifikačných údajov, 
 2. výkon aktivít politického remarketingu prevádzkovateľa.     
 1. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu pri spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle § 28 Zákona.      

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje po dobu, než je odvolaný Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, najneskôr však do času, kedy odpadne účel takéhoto spracovávania osobných údajov, najdlhšie však 15 rokov.             
 1. Po uplynutí doby uchovávania Vašich osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V.

Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia Vašich osobných údajov sú osoby: 
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.   

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte: 
 1. Právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov máte v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov.
 1. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program, a pod.
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k Vašim osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetovej stránky www.ivanhriczko.sk potvrdzujete, že ste oboznámený/á s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.             

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.07.2022